Supply:1019876516 Conn:8

Transaction Info

Txid d1406bc0f7540c3a2ae6ff6b5002a0545a99d8bb277547369a8254383ee51190
Amount ${ 100 |currency} BLN
Fee ${ 151200 |currency} BLN
Time ${ 1604503832 |timestr}
Size 514 bytes
Seq 286
Type ${ 0 |txType}
Confirmations 374919 Confirmations
From blacknet163jmj7z64fv3la83j25laekrrumkmcg2krpu9xwfu7sa8yhu0g6q2pf2c7
To blacknet163jmj7z64fv3la83j25laekrrumkmcg2krpu9xwfu7sa8yhu0g6q2pf2c7
Height 2048993
Reference Chain 124A52847E96F5F8C03B394E42CD702E9537E689C778EE334BB9D4D9C84DAAF0
Signature 15b701d118158098178c6c9757adcd98c562cb9f417cea3141fe011b6a80141616b76ce1f516c6d09972f651133a771755c3adae89feece1517bed743e8ea50c
Message 对 连要饭的人都不如 这就是我的现实 所以怎么可能去买什么数字货币 当初被人骗进来 现在对币圈的态度很鄙视 不管比特币价格多高 不管山寨跌得多低 对我自己没有吸引力了。每天到这里 磨练意志 提醒自己远离垃圾。远离各种形式的数字货币。